0
Jak wygląda bilans zamknięcia spółki
aktualizacja: 07.03.2012, 08:45

Bilans zamknięcia sporządzony na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji jest podstawą do sporządzenia bilansu otwarcia na następny dzień – dzień otwarcia likwidacji

Zgodnie art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości na dzień rozpoczęcia likwidacji jednostka powinna otworzyć księgi rachunkowe. Musi to zrobić w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Bilans likwidacyjny będzie wykazywał te same dane co sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji. W bilansie otwarcia likwidacji należy wykazać: - aktywa w wartości ustalonej na podstawie art. 29 ustawy o rachunkowości, - kapitały własne w wielkościach ujętych w bilansie zamknięcia, tj. po uwzględnieniu różnic powstałych z wyceny. Bilans likwidacyjny trzeba przedstawić zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Otwierając księgi rachunkowe, należy dokonać w nich następujących zapisów: 1. Składniki kapitału (funduszu) własnego jednostek postawionych w stan likwidacji zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o rachunkowości na dzień rozpoczęcia likwidacji łączy się w jeden kapitał (fundusz) podstawowy, zmniejszając go o udziały własne. 2. Udziały własne przeznaczone do sprzedaży w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przenosi się na konto „pozostałe rozrachunki” 3. Zysk (stratę) netto wykazywany w bilansie oraz niepodzielony zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych należy przeksięgować: - Wn lub Ma konto „Wynik finansowy” oraz „Rozliczenie wyniku finansowego” - Ma lub Wn konto „Kapitał podstawowy”. Zasady wyceny stosowane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych określone są w rozdziale 4. ustawy o rachunkowości. Wycenę w przypadku likwidacji (brak kontynuacji działania) określa art. 29 ustawy o rachunkowości. Wystarczy jedno W związku z likwidacją spółki: - zgodnie z kodeksem spółek handlowych (k.s.h.) na dzień jej otwarcia należy sporządzić bilans likwidacyjny, - zgodnie z ustawą o rachunkowości, na dzień poprzedzający postawienie spółki w stan likwidacji trzeba sporządzić sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową), natomiast z ustawy tej nie wynika obowiązek sporządzania sprawozdania na dzień rozpoczęcia likwidacji. Bilans zamknięcia jest jednocześnie bilansem otwarcia. W związku z tym bilans likwidacyjny będzie zawierał identyczne dane co bilans dla celów rachunkowości. Różne będą tylko daty bilansu – dla celów rachunkowości będzie to data poprzedzająca postawienie w stan likwidacji, a dla celów k.s.h. data rozpoczęcia likwidacji. Układ danych bez zmian Sprawozdanie finansowe na przeddzień likwidacji składa się z takich samych elementów, jak sprawozdanie każdej innej jednostki kontynuującej działalność. Musi ono zawierać: - bilans, - rachunek zysków i strat, - informacje dodatkowe. Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych (jeżeli nie zniekształci to obrazu jednostki). Poszczególne elementy sprawozdania finansowego należy sporządzić według wzorów stanowiących załączniki do ustawy. Wzór sprawozdania finansowego ujęty jest w załączniku nr 1. Bilans powinien zawierać: - nazwę jednostki, - oznaczenie dnia bilansowego, - nazwy i wartości poszczególnych grup i pozycji aktywów i pasywów, - sumy bilansowe aktywów i pasywów, - datę sporządzonego bilansu, - podpisy osób odpowiedzialnych – tu likwidatora. Z art. 46 ust. 1a ustawy o rachunkowości wynika, że w przypadku zakończenia działalności w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy. Pozycje bilansu wykazuje się w pasywach zgodnie z zasadą wzrastającego stopnia wymagalności, natomiast w aktywach zgodnie z zasadą rosnącej płynności.

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

Banner

POLECAMY

KOMENTARZE