0
Prawo do odstąpienia od umowy prawa konsumenta
aktualizacja: 24.05.2011, 02:00

Przy umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych istotne znaczenie ma to, czy podpisano je na odległość, czy poza lokalem firmy. Od tego zależą uprawnienia konsumenta i dostawcy

Usługi telekomunikacyjne świadczone są przez dostawców na podstawie umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Umowa taka może zostać zawarta w formie pisemnej lub przez dokonanie czynności faktycznych. W tym drugim wypadku chodzi w szczególności o rozpoczęcie korzystania z usług telekomunikacyjnych danego dostawcy np. w tzw. systemie przedpłaconym (usługi pre-paid). W wielu przypadkach jest tak, że to konsument przychodzi do lokalu przedsiębiorcy i tam z upoważnionym pracownikiem prowadzi negocjacje skutkujące podpisaniem umowy. W tym czasie ma sposobność zapoznania się z jej treścią, w tym takimi elementami jak regulamin świadczenia usług i cennik, które w oczywisty sposób wpływają na jej treść i stają się wiążące dla konsumenta. Jednocześnie w celu zwiększenia sprzedaży przedsiębiorcy korzystają także z telesprzedaży lub akwizytorów przedstawiających propozycje firmy i zachęcających do podpisania kontraktu oraz prezentują swoją ofertę w Internecie. W tym ostatnim wypadku klient często ma możliwość automatycznego wybrania oferty (jej elementów) i zaakceptowania jej w dążeniu do zawarcia umowy. Tym samym możemy mieć do czynienia z zawarciem umowy nie w sposób bezpośredni w siedzibie firmy, przy jednoczesnej obecności stron: klienta i przedsiębiorcy. Umowa taka może zostać zawarta jako umowa na odległość lub umowa poza lokalem przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że mimo podobieństw niosą one ze sobą inne konsekwencje dla obu stron. W szczególności będzie to dotyczyć prawa konsumenta do odstąpienia od takiej umowy.

Niezadowolony klient

W wypadku umów o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość występują istotne różnice dotyczące prawa i warunków odstąpienia od umowy. Kwestie te regulują przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 ze zm.). W obu przypadkach dają konsumentowi dziesięć dni na odstąpienie od umowy. Jednak, o ile przy umowie zawartej poza lokalem termin ten nie może być w żaden sposób skrócony, o tyle przy zawieranych na odległość może tak się stać, gdy świadczenie usługi zostanie rozpoczęte przed upływem tego terminu. Co istotne, to konsument musi wyrazić zgodę, aby świadczenie usługi się rozpoczęło.

Dziesięć dni

W celu prawidłowego zawarcia umowy poza lokalem firmy przedsiębiorca, który proponuje konsumentowi zawarcie takiej transakcji, musi postępować zgodnie z art. 1 wymienionej ustawy. W związku z tym przed podpisaniem umowy jest zobowiązany pokazać dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej i dokument tożsamości. W wypadku zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy osoba, która go reprezentuje, musi dodatkowo okazać umocowanie do tego. Zgodnie z art. 2 konsument, który zawarł taką umowę, może od niej odstąpić bez podawania przyczyn, składając jedynie na piśmie stosowne oświadczenie. Ma na to dziesięć dni. Termin ten liczony jest od dnia zawarcia umowy. W takiej sytuacji umowę uważa się za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony do tej pory świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Warto podkreślić, że zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zgodnie z art. 3 przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o prawie odstąpienia od umowy. Co więcej, musi mu wręczyć wzór oświadczenia o takim odstąpieniu z oznaczeniem swojego nazwiska (nazwy) i adresu (siedziby). Jest to bardzo ważne. Jeżeli  konsument nie zostanie poinformowany na piśmie o takim uprawnieniu, dziesięciodniowy termin na odstąpienie nie biegnie. Zatem klient będzie mógł odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od uzyskania informacji o takim prawie (np. po późniejszym przekazaniu przez przedsiębiorcę takiej informacji), jednak nie później niż po upływie trzech miesięcy od jej wykonania. Dlatego w myśl art. 3 ust. 2 konsument na żądanie przedsiębiorcy powinien poświadczyć na piśmie, że został poinformowany o prawie odstąpienia oraz że otrzymał wzór stosownego oświadczenia. W takim wypadku nie będzie wątpliwości, od kiedy liczyć wspomniany dziesięciodniowy termin.

W osobnych miejscach

Umowy podpisywane na odległość to umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

Banner

POLECAMY

KOMENTARZE