0
Jak zaksięgować sprzedaż lub likwidację środka trwałego
aktualizacja: 06.07.2010, 11:58
foto: www.sxc.hu

W gminie podjęto decyzję o sprzedaży nieprzydatnego środka trwałego oraz o likwidacji środka trwałego, który uległ całkowitemu zużyciu. W jaki sposób należy to zaksięgować?

W wyniku dokonanej w jednostce budżetowej inwentaryzacji rocznej stwierdzono, że na stanie jednostki znajdują się środki trwałe, z których niektóre są nieprzydatne dla jednostki, a niektóre uległy całkowitemu zużyciu. W związku z tym, kierownik jednostki podjął decyzję o sprzedaży nieprzydatnego środka trwałego oraz o likwidacji środka trwałego, który uległ całkowitemu zużyciu.

Wartość początkowa środka trwałego, zgodnie z zapisami pochodzącymi z ksiąg rachunkowych:

1) podlegającego sprzedaży wynosiła 25 000 zł, zaś dotychczasowe umorzenie – 20 000 zł. W wyniku przetargu uzyskano cenę sprzedaży na poziomie 6 600 zł. Jednostka nie jest podatnikiem VAT.

2) podlegającego likwidacji wynosi 10 000 zł, zaś dotychczasowe umorzenie 9 800 zł.

[b]Zobaczmy, jakich zapisów księgowych jednostka powinna dokonać w księgach rachunkowych.[/b]

Sprzedaż czy likwidacja środka trwałego to operacje gospodarcze związane pośrednio z działalnością jednostki.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt. 32 lit. b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4C6B565001801CA621FA17123817B463?id=324433]ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości[/link] koszty i przychody związane ze sprzedażą środka trwałego zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.

W jednostkach budżetowych pozostałe koszty i przychody operacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do [link=http://http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182586]rozporządzenia ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych[/link] - ewidencjonowane są na koncie 760 – „Pozostałe przychody i koszty”.

Zgodnie z opisem wspomnianego konta, na koncie tym właśnie księguje się między innymi przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji.

Z kolei likwidacja środków trwałych to nic innego jak ich rozchód z powodu zużycia lub zniszczenia. Likwidacja środków trwałych musi być poprzedzona stosownymi procedurami obowiązującymi w jednostce w tym zakresie.

Dokumentem stanowiącym podstawę wyksięgowania z ksiąg rachunkowych zlikwidowanego środka trwałego jest dowód „LT”, sporządzany w dwóch egzemplarzach, jeden dla pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę składnikami majątkowymi, drugi dla komórki finansowo-księgowej.

Ewidencja księgowa związana z likwidacja środka trwałego odbywa się z pośrednictwa konta 800 – Fundusz jednostki oraz konta 071 – Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Uwzględniając powyższe ewidencja księgowa zdarzeń związanych ze sprzedażą i likwidacją środków trwałych przedstawia się następująco:

[srodtytul]I. Sprzedaż środka trwałego. [/srodtytul]

[b]1) Wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych środka trwałego – w związku z jego sprzedażą [/b]

Wn 071 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 20 000 zł

Wn 800 Fundusz jednostki – 5 000 zł

Ma 011 Środki trwałe – 25 000 zł

[b]2) Faktura sprzedaży środka trwałego – 6 600 zł [/b]

Wn 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych

Ma 760 – Pozostałe przychody i koszty

[b]3) Wpłata na rachunek bankowy jednostki kwoty wynikającej z faktury z pkt. 2 (WB) – 6 600 zł. [/b]

Wn 130 - Rachunki bieżące jednostek budżetowych (w analityce- subkonto dochodów - § 0970)

Ma 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych

[srodtytul]II. Likwidacja środka trwałego. [/srodtytul]

[b] 1) Wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej do ewidencji pozabilansowej, w związku z postawieniem środka trwałego w stan likwidacji - 10 000 zł.[/b]

Wn Środki trwale w likwidacji (ewidencja pozabilansowa)

[b]2) Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia - 9 800 zł[/b]

Wn 071 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Ma 011 Środki trwałe

[b]3) Wyksięgowanie wartości netto środka trwałego – 200 zł.[/b]

Wn 800 Fundusz jednostki

Ma 011 Środki trwałe

[b]4) Wyksięgowanie wartości środka trwałego z ewidencji pozabilansowej, po zakończeniu fizycznej likwidacji tego środka.[/b]

Ma Środki trwale w likwidacji (ewidencja pozabilansowa) – 10 000 zł

Do wszystkich kont należy stosować odpowiednią analitykę, według ustaleń zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązujących w jednostce.

[b]Podstawa prawna:[/b]

[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182586]- rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.). [/link]

[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=343427] - rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 38 poz. 207)[/link].

[i]Autorka jest główną księgową samorządowej jednostki budżetowej[/i]

[ramka][b]Czytaj więcej o rachunkowości samorządów w dziale [link=http://www.rp.pl/temat/406042_Rachunkowosc_jednostek_samorzadu_terytorialnego.html]Samorząd » Finanse » Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego[/link] [/b][/ramka]

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" zamieszczonego na stronie www.rp.pl/regulamin i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.rp.pl/licencja

POLECAMY

KOMENTARZE